پشتیبانی وب سایت

شرکت مانا ارتباط کاره

راه های ارتباط با پشتیبانی مانا ارتباط کاره

شماره تماس

آدرس دفاتر

دفتر مرکزی:
سنندج،شهرک بهاران، یک هفده، مجتمع توسعه مسکن،بلوک ۷ ب، واحد ۴
دفتر واحد پشتیبانی:
سنندج، خیابان پاسداران، خیابان ۱۲ اردیبهشت، مرکز رشد یزدان پناه، واحد ۴
دفتر بخش طراحی وب و امنیت:
سنندج،خیابان فلسطین، مرکز رشد پیام نور،واحد ۱۰

ایمیل ها

info@seo.mek.co.ir

seo.mek.compani@gmail.com

info@mek.co.ir

mek.compani@gmail.com