پشتیبانی وب سایت

شرکت مانا ارتباط کاره

قوانین و مقرارات شرکت مانا ارتباط کاره:

     1. در صورت عدم پرداخت هزینه حق شرکت محفوض می باشد.

     2. تمامی اطلاعات شخصی مشتریان به صورت کاملا محرمانه می باشد.

     3. تمامی خدمات ارائه شده در سایت به صورت کاملا قانونی انجام می شود.

     4. بهینه سازی و پشتیبانی سایتهای مستهجن و مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نمی شود.

     5. بهینه سازی سایتهای سیاسی پذیرفته نمی شود.

     6. طراحی و پشتیبانی سایتهایی بر ضد مذهب جمهور اسلامی پدیرفته نمی شود.